HĐND XÃ ĐẠI THỊNH NHIỆM KỲ 2016-2021 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

08:53 03/03/2021 | Đã xem 36

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, xã Đại Thịnh có 28 vị đại biểu HĐND và được phân bổ thành 9 Tổ đại biểu tại 4 thôn. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, HĐND xã đã có những đổi mới nhằm từng bước nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thời gian qua, các kỳ họp của HĐND xã đều được triển khai đúng thời gian, nội dung theo luật định. Việc điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND cũng từng bước được đổi mới, thiết kế hợp lý, khoa học hơn theo hướng rút ngắn thời gian. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã có sự bàn bạc, thống nhất tổ chức lấy ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND để các cơ quan, ban ngành chuẩn bị nội dung trả lời và dành thời lượng đảm bảo cho thảo luận và chất vấn. Chủ toạ kỳ họp nêu những gợi ý, định hướng thảo luận tập trung vào vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề mà cử tri đang quan tâm. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung các kỳ họp và việc điều hành các kỳ họp bảo đảm vừa đúng luật, vừa công khai, dân chủ đã phát huy được trí tuệ tập thể trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

          Bên cạnh đó, Thường trực HĐND xã đã chủ động phối hợp với UBND xã  phân công, đôn đốc các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng thời gian để các Ban của HĐND xã thẩm tra và gửi kịp thời cho các đại biểu HĐND nghiên cứu trước khi dự họp.

HĐND các cấp đã chú trọng và chủ động hơn trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương như: Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thông qua các đề án, tờ trình… tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các nghị quyết được HĐND xã ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu ra được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình thủ tục và phản ánh kết quả đúng thực tế.

          Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, giám sát của các Ban HĐND từng bước đổi mới phương thức và nội dung, kết hợp tốt việc giám sát tại kỳ họp với các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề… nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác giám sát. Hoạt động khảo sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân cũng được HĐND xã coi trọng.

          Công tác phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri cũng được thực hiện tốt và có nhiều đổi mới. Các đại biểu HĐND xã đã đề cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, chuẩn bị nội dung để báo cáo với cử tri. UBND xã cũng đã cử các ngành tham gia tiếp xúc cử tri để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi quyền hạn.

          Cùng với các cấp, các ngành trong toàn , nhiệm kỳ qua HĐND  thông qua các hoạt động của mình đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của trên nhiều lĩnh vực. HĐND xã đã tạo sự chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo luật định, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, của dân, do dân và vì dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

          Để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao vai trò của HĐND các cấp và vai trò của từng đại biểu HĐND đối với sự nghiệp phát triển toàn diện của địa phương, trong nhiệm kỳ 2021-2026 nhân dân trên địa bàn xã cần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử vào ngày 23/5/2021, lựa chọn những ứng cử đủ phẩm chất, năng lực tham gia vào HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.